HỌC VIÊN

Rita Liên Đặng

Happy Corp


Cảm ơn Thầy có tâm, giỏi giang, và dễ thương nhất quả đất. Học về em như trở thành con người khác vậy, và không ngờ mình thuyết trình giỏi hơn mình nghĩ. Thầy đào tạo thuyết trình là đỉnh nhất thế giới.

Rita Liên Đặng